AKTY PRAWNE

Rozporządzenie MEN w sprawie sposobu nauczania szkolnego

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999r.w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (tekst jedn. Dz. U. z 2014, poz. 395, ze zm. Dz. U. z 2017, poz. 1117)

OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2013 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 2 czerwca 2017 r.

Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży – art. 4 ust. 1 i 3 (Dz. U z 1993 Nr 17, poz. 78, ze zm.)

USTAWA z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży

Rozporządzenie MEN w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2018, poz. 939)
– załącznik nr 1, pkt 11 (dotyczy szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, czyli czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum oraz branżowej szkoły I stopnia – dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum i ośmioletniej szkoły podstawowej)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

Rozporządzenie MEN w sprawie podstawy programowej przedszkolnej oraz podstawowej

Podstawa programowa zajęć WDZ dla szkoły podstawowej i branżowej szkoły I stopnia
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017, poz. 356 ze zm. Dz. U. z 2018, poz. 1679)
– załącznik nr 2 (dotyczy szkoły podstawowej)
– załącznik nr 4 (dotyczy branżowej szkoły I stopnia dla uczniów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum);
– załącznik nr 4a (dotyczy branżowej szkoły I stopnia dla uczniów będących absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej) w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia zmieniającego z dnia 26 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018, poz. 1679)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2017 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 26 lipca 2018 r

Podstawa programowa zajęć WDZ dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz. U. z 2018, poz. 467)
– załącznik nr 1 (dotyczy czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 stycznia 2018 r

Podstawa programowa zajęć WDZ dla dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012, poz. 977 ze zm. Dz. U. z 2014, poz. 803; z 2016, poz. 895)
– załącznik nr 4 (dotyczy szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, czyli trzyletniego liceum ogólnokształcącego oraz czteroletniego technikum – IV etap edukacyjny)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 sierpnia 2012 r

Rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017, poz. 1575 ze zm. Dz. U. z 2019, poz. 465)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 sierpnia 2017 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 marca 2019 r.

Ustawa o systemie oświaty

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2018, poz. 1457 ze zm. Dz. U z 2018, poz. 1560, 1669, 2245, z 2019 r. poz. 730, 761.)
– Art. 22a – art. 22ab

USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty